Λογότυπο του poula24.gr για μικρές αγγελίες Poula24.gr
00024

SIEMENS θέρμόστάτής

29.11.2020
12

Ν. Θεσσαλονίκης Δ. Κορδελιού - Ευόσμου

Εμφάνιση χάρτη
Ίδίώτής
Θέρμόστάτής σέ πόλύ κάλή κάτάστάσή άλάγμένός πρόσφάτά...
Οι αγγελίες του χρήστη: Ίδίώτής
Δέξάμένή πέτρέλάίόύ 300 λίτρών
Έσώτέρίκή  κέράίά  τήλέόράσής

Το poula24.gr χρησιμοποιεί cookies.
Μάθε περισσότερα