Λογότυπο του poula24.gr για μικρές αγγελίες Poula24.gr
00028

Έσώτέρίκή κέράίά τήλέόράσής

29.11.2020
16

Ν. Θεσσαλονίκης Δ. Κορδελιού - Ευόσμου

Εμφάνιση χάρτη
Ίδίώτής
Όλόκάίνόύρίά άχρήσίμόπόίήτή έσώτέρίκή κέράίά τήλέόράσής μέσά στό κόύτί τής μέ έγγύήσή κάί άπόδέίξή άγόράς...δέκτός κάθέ έλέγχός ..γρήγόρή σύνδέσή χώρίς κάλώδίά ....
Οι αγγελίες του χρήστη: Ίδίώτής
SIEMENS  θέρμόστάτής
Δέξάμένή πέτρέλάίόύ 300 λίτρών

Το poula24.gr χρησιμοποιεί cookies.
Μάθε περισσότερα